AHS Healing

Visie & Missie
  Visie en Missie
van de beroepsvereniging VVET.

De visie en missie functioneren als leidraad voor alle activiteiten die door het bestuur, binnen de commissies en door de leden worden uitgevoerd.

Visie
De identiteit van een vereniging wordt bepaald door de uitgangspunten zoals vastgeld in de statuten en bijbehorende documenten. De beroepsvereniging VVET en haar THERAPEUTEN werkend met de overtuiging dat genezing plaats vindt vanuit de Bron. De client wordt hierbij gezien als het onderdeel van deze Bron en hierdoor holistisch benaderd.

Het VVET is een beroepsvereniging. Dit betekent dat de gestelde doelstellingen en activiteiten beantwoorden aan verdere uitwerking van het beroep Energetisch Therapeut zoals formeel is vastgelegd in het beroepsprofiel. Het beroepsprofiel laat zien op welke punten we als beroepsgroep (discipline) herkenbaar zijn t.o.v. andere therapie├źn en geneeswijzen.

De hedendaagse algemeen geldende kwaliteitseisen en criteria binnen de gezondheidszorg en de richtlijnen vanuit de Wet BIG zijn door Het Verbond opgenomen in de normdocumenten en in de afgelopen jaren volledig gecomplementeerd. VVET heeft hiermee haar voortrekkersrol vanuit de Geestelijke opdracht op zich genomen, zodat wij als beroepsgroep volwaardig kunnen functioneren in de hedendaagse gezondheidszorg en kunnen werken aan nadere (h)erkenning.

De algemene ontwikkelingen en eisen in de gezondheidszorg zijn voor VVET en de bij haar aangesloten leden geenszins een beperking om de spirituele benadering en werkwijze energetisch genezen in de dagelijkse praktijk ten uitvoer te brengen. Juist een transparante manier van werken zonder daarbij onze identiteit en behandelwijze te laten beinvloeden geeft duidelijkheid over en herkenbaar aan ons werk als VVET Therapeut

Missie
VVET is een toonaangevende beroepsvereniging allen werkend vanuit de Bron met overdracht en missie.

Zij staat voor continue ontwikkeling van het beroep, de kwaliteit van haar beoefenaars en duidelijkheid voor clienten. Ons hoogste streven is om te werken vanuit een open structuur met maximale ruimte voor uitwisseling van inzichten en ervaringen tussen alle betrokkenen. Dit komt tot uitdrukking in transparantie van het bestuur over beslissingen en activiteiten richting leden en organisaties en in duidelijkheid over hun werkwijze door de leden tegenover zowel de beroepsorganisatie als tegenover hun clienten.