AHS Healing

Beroepsvereniging.
   
 

Het VVET & RBCZ
Vereniging van Energetische Therapeuten.
Gerrit Wissink is geregistreerd als therapeut bij de beroepsvereniging VVET Therapeuten. Hierbij is hij voldaan aan alle door VVET gestelde eisen aan uitoefening van het beroep Energetisch Therapeut.

Het Verbond is aangesloten bij HBO-Register Beroepsoefenaren Complementaire zorg RBCZ.
Klik hier om verder te lezen....

Erecode & beroepsethiek.
Erecode & beroepsethiek.
energetische geneeswijzen.

Therapeuten mogen geen besmettelijke ziekten behandelen, tenzij in samenwerking met de behandelende geneesheer.
Denk eraan dat er een meldingsplicht bestaat voor besmettelijke ziekten.

Strikte geheimhouding van zowel persoonlijke als medische gegevens van de client tegenover derden is vereist.(belofte van geheimhouding)

Overleg met andere therapeuten is alleen toegestaan indien de client hiertegen geen bezwaar heeft en hiervoor schriftelijke toestemming geeft.

De client behoeft zich niet voor een energetische behandeling van kleding te ontdoen dan alleen in bewust overleg. Bij specifieke klachten kan massage nodig zijn, of therapeut dient een duidelijker visueel beeld van een klacht nodig te hebben voor zijn instelling.


Visie & Missie
Visie en Missie
van de beroepsvereniging VVET.

De visie en missie functioneren als leidraad voor alle activiteiten die door het bestuur, binnen de commissies en door de leden worden uitgevoerd.

Visie
De identiteit van een vereniging wordt bepaald door de uitgangspunten zoals vastgeld in de statuten en bijbehorende documenten. De beroepsvereniging VVET en haar THERAPEUTEN werkend met de overtuiging dat genezing plaats vindt vanuit de Bron. De client wordt hierbij gezien als het onderdeel van deze Bron en hierdoor holistisch benaderd.

Het VVET is een beroepsvereniging. Dit betekent dat de gestelde doelstellingen en activiteiten beantwoorden aan verdere uitwerking van het beroep Energetisch Therapeut zoals formeel is vastgelegd in het beroepsprofiel. Het beroepsprofiel laat zien op welke punten we als beroepsgroep (discipline) herkenbaar zijn t.o.v. andere therapie├źn en geneeswijzen.

De hedendaagse algemeen geldende kwaliteitseisen en criteria binnen de gezondheidszorg en de richtlijnen vanuit de Wet BIG zijn door Het Verbond opgenomen in de normdocumenten en in de afgelopen jaren volledig gecomplementeerd. VVET heeft hiermee haar voortrekkersrol vanuit de Geestelijke opdracht op zich genomen, zodat wij als beroepsgroep volwaardig kunnen functioneren in de hedendaagse gezondheidszorg en kunnen werken aan nadere (h)erkenning.

De algemene ontwikkelingen en eisen in de gezondheidszorg zijn voor VVET en de bij haar aangesloten leden geenszins een beperking om de spirituele benadering en werkwijze energetisch genezen in de dagelijkse praktijk ten uitvoer te brengen. Juist een transparante manier van werken zonder daarbij onze identiteit en behandelwijze te laten beinvloeden geeft duidelijkheid over en herkenbaar aan ons werk als VVET Therapeut

Missie
VVET is een toonaangevende beroepsvereniging allen werkend vanuit de Bron met overdracht en missie.

Zij staat voor continue ontwikkeling van het beroep, de kwaliteit van haar beoefenaars en duidelijkheid voor clienten. Ons hoogste streven is om te werken vanuit een open structuur met maximale ruimte voor uitwisseling van inzichten en ervaringen tussen alle betrokkenen. Dit komt tot uitdrukking in transparantie van het bestuur over beslissingen en activiteiten richting leden en organisaties en in duidelijkheid over hun werkwijze door de leden tegenover zowel de beroepsorganisatie als tegenover hun clienten.

RBNG
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Wij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

HBO-therapeuten
Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut RBCZ. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TBNG
(Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).